Gmina Jeziora Wielkie

 

Przyjezierze

Kościół św. Michała Archanioła w Siedlimowie

Izba Pamięci w Kuśnierzu

Neogotycki kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jeziorach Wielkich

Spichlerz dworski w Rzeszynku

Dwór w Rzeszynku

Kościół św. Anny w Kościeszkach

Park Krajobrazowy Nadgoplański Park Tysiąclecia

Kronikarz Jan Długosz pisał (…) jezioro Gopło tak bardzo wielkie i znakomite powszechnym zdaniem Polaków uchodzi, że gdy chcą oznaczyć, że rzecz jest wielka, wielkość jej określają nazwą Gopła od wielkości jeziora. Także ja bacząc na rozgłos jego i na używanie jego nazwy, jemu pierwszeństwa między jeziorami polskimi przyznaję (…). Stąd pewnie wzięła się nazwa gminy, położonej w niezwykle atrakcyjnym krajobrazowo i przyrodniczo obszarze wśród prastarych lasów, pomiędzy wielkimi jeziorami Gopło i Ostrowskim. Znajdziemy tu tereny dzisiaj objęte ochroną, które niegdyś stanowiły kolebkę naszej cywilizacji tworzoną począwszy od zaawansowanej technicznie, społecznie, kulturowo i gospodarczo ludność kultury pucharów lejkowatych po słowiańskich Goplan protoplastów Piastów.

Gminę o charakterze turystczno-rolniczym zamieszkuje ok. 5 tyś mieszkańców. Zajmuje powierzchnię 12 356 ha, co stanowi 18,38% powierzchni powiatu mogileńskiego. W skład gminy wchodzą 22 sołectwa: Berlinek, Budy, Dobsko, Gaj, Golejewo, Jeziora Wielkie, Kościeszki, Kożuszkowo, Krzywe Kolano, Kuśnierz, Lenartowo, Nowa Wieś, Nożyczyn, Proszyska, Radunek, Rzeszynek, Rzeszyn, Siedlimowo, Siemionki, Wola Kożuszkowa, Wójcin. Dobre warunki geograficzne, glebowe i klimatyczne sprawiają, że ziemia sprzyja rozwojowi rolnictwa i turystyki. 

Od północnego zachodu gminę otacza kompleks lasów wchodzący w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich. Nad Jeziorem Ostrowskim znajduje się znany w całej Polsce ośrodek turystyczno–rekreacyjny w Przyjezierzu.

Wschodnie tereny to obszar Parku Krajobrazowego, Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, który obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu ekosystemu wodno-błotnego, łąkowego i leśnego wraz z całą różnorodnością flory i fauny, a w szczególności awifauny występującej na tym obszarze. Gmina realizuje program ochrony środowiska z długofalową perspektywą, by przetrwało to co dla na nas najważniejsze.